Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2015

Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου στον Μητροπολιτικό Ναό Λαμίας
Σᾶς γνωρίζουμε, ὅτι τήν Παρασκευή 23 Ὀκτωβρίου, ἡμέρα κατά τήν ὁποία ἡ Ἐκ­­κλη­σία μας ἑορτάζει τή μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀ­δελ­φοθέου, στό Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό τοῦ Εὐαγγελι­σμοῦ τῆς Θεοτόκου Λα­­μίας, θά τελεσθεῖ ἡ πρωτοχριστιανική Θεία Λει­τουρ­γία τοῦ Ἁγίου Ἰα­κώ­βου

Στή Θεία Λειτουργία θά ἱερουρ­­γήσει ὁ Σεβασμιώτατος Μητρο­πο­λί­­της μας κ. Νικόλαος πλαισιού­μενος ἀπό Πρεσβυτέρους καί Δια­κό­νους.

Αὐτή ἡ Θεία Λειτουργία, τήν ὁποία τελοῦσε στά Ἱερο­σό­λυμα ὁ Ἅγιος Ἰά­κωβος ὁ Ἀδελφόθεος, διακρίνεται γιά τούς ὡραίους ἀντι­φωνικούς ὕμνους, τίς ἐκτενεῖς εὐχές καί τήν ἰδιαίτερη ἀνα­φο­ρά στή φύση, στά μαρ­τύρια τῶν ἁγίων στήν ἑνότητα τῶν Ἐκκλη­σιῶν καί γενικά σέ ὅλα τά προ­βλή­ματα τῆς χειμαζομένης Ἐκκλη­σίας.

Παρακαλοῦνται οἱ εὐσεβεῖς Χριστιανοί νά συμμετάσχουν στήν ὡς ἄνω ἀρχαιοπρεπῆ Θεία Λειτουργία τήν Παρασκευή 23 Ὀκτωβρίου γιά νά ἀνα­βα­πτι­σθοῦν μέσα στό πνεῦ­μα τῆς γνησιότητος καί τοῦ ἐνθου­σια­σμοῦ τῶν Χριστιανῶν τῶν πρώτων αἰώ­νων τῆς Ἐκ­κλη­σίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

______________________________________ Αρχειοθήκη αναρτησεων ιστολογίου