Τετάρτη, 21 Μαΐου 2014

ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ: «Ιωσήφ Βατοπαιδινός - Χριστός Σωτήρας 1»[Του θεολόγου, Β. Χαραλάμπους]


Βίντεο αναρτημένο στο διαδύκτιο, με τον Γέροντα Ιωσήφ Βατοπαιδινό, (που προβλήθηκε στην εκπομπή ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ του Καναλιού  4Ε) και τιτλοφορείται Ιωσήφ Βατοπαιδινός-Χριστός Σωτήρας 1, υπάρχουν θέσεις που δεν είναι ορθόδοξες.  

Να επεξηγήσω ότι η επισήμανση αυτή, δεν αφορά τις ατυχείς ή ατυχέστατες εκφράσεις (όπως «ο Θεός κατασκεύασε μια δική του ιδιότητα» ή το «έρχεται (ο Χριστός) ιδιοχείρως», που και αυτά από μόνα τους, συνιστούν αιτίαν απόσυρσης από το διαδύκτιο).

Απομαγνητοφωνημένο το «επίμαχο» σημείο του κειμένου έχει ως εξής:

«αυτήν την πεπτωκυίαν φύσιν την ανθρωπίνην, που την κατάστρεψε ο ίδιος ο άνθρωπος, έρχεται ο ίδιος ιδιοχείρως (ο Χριστός) γίνεται άνθρωπος και έτσι να πληρώσει το τίμημα της ενοχής και να διδάξει τον τρόπο της επιστροφής…μυστήρια μυστηρίων…» 

Ασφαλέστατα, τούτη η έκφραση παραπέμπει, χωρίς τον παραμικρόν ενδοιασμόν, στην δυτική θεωρία της περί θείας ικανοποιήσεως του Ανσέλμου Καντερβουρίας.  Ο πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης, στο σύγγραμμα του «Το προπατορικόν αμάρτημα», χαρακτηρίζει τούτη την ανσέλμεια θέση, «βλάσφημη και απαράδεκτη». Η πλανεμένη σωτηριολογική θέσις του Ανσέλμου Καντερβουρίας περί κληρονομικής ενοχής εξ αιτίας του προπατορικού αμαρτήματος και η ως εκ τούτου συνεπαγόμενη αναγκαιότητα εξοφλήσεως της ενοχής για την αμαρτία του ανθρώπου, καταρρίπτεται από την Ορθόδοξη διδασκαλία.

Ο Άγιος  Ιωάννης ο Χρυσόστομος, επεξηγώντας την Προς Ρωμαίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου, ότι δεν κατηλλάγη ο Θεός με τον άνθρωπο, αλλά ο άνθρωπος κατηλλάγη με τον Θεόν.  Ο Απόστολος Παύλος, αναφέρει σχετικά, «ει γαρ εχθροί όντες κατηλλάγημεν τω Θεώ δια του θανάτου του υιού αυτού, πολλώ μάλλον καταλλαγέντες σωθησόμεθα εν τη ζωή αυτού».  Στην Προς Ρωμαίους Επιστολή επίσης λέγει «συνίστησιν δε την εαυτού αγάπην εις ημάς ο Θεός ότι έτι αμαρτωλών όντων ημών Χριστός υπέρ ημών απέθανεν» Ρωμ.5,3.  Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, εις τον Λόγον με΄, Εις το Άγιον Πάσχα αναφέρει σχετικά, «τις ο λόγος, Μονογενούς αίμα τέρπειν Πατέρα, ως ουδέ τον Ισαάκ εδέξατο παρά του πατρός προσφερόμενον, αλλ’ αντηλλάξατο την θυσίαν, κριόν αντιδούς του λογικού θύματος;»  Ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας στο σύγγραμμά του «περί της εν Χριστώ ζωής» Λόγος Α΄, γράφει «δικαιοσύνην λέγοντες την ενθεωρούμενην τοις μυστηρίοις σοφίαν Θεού και φιλανθρωπίαν».

Αυτή η αλληλοπεριχώρησις θείου ελέους και δικαιοσύνης, αναδεικνύει το μεγαλείον της θείας διακαιοσύνης και της θείας φιλανθρωπίας.  Το του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου «δικαιοσύνην ενταύθα την φιλανθρωπίαν λέγει.  Παρά μεν γαρ τοις ανθρώποις το δίκαιον απεστέρηται του ελέους παρά δε τω Θεώ ουχ ούτως, αλλ’ αναμέμικται τω δικαίω και έλεος και τοσούτον ως και αυτήν την δικαιοσύνην φιλανθρωπίαν καλείσθαι», καταρρίπτει πλήρως το ανσέλμειον σωτηριολογικόν πρότυπον. Ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας λέγει, «η του Θεού περί το γένος εσχάτη φιλανθρωπία και αγαθότης ήτις εστίν η θεία αρετή και δικαιοσύνη».

Η αναγκαιότητα να «κατεβεί»  από το διαδύκτιο, καθίσταται επιβεβλημένη, καθότι ο λόγος του Γέροντος Ιωσήφ Βατοπαιδινού ισχυροποιείται έτι περισσότερον, για τους μη γνωρίζοντες την Ορθόδοξη διδασκαλία για το θέμα τούτο,  από άλλη ομιλία του, που επίσης έχει αναρτηθεί στο διαδύκτιο, όπου λέγει ότι «ο  ίδιος ο Θεός Λόγος μας έβαλεν μέσα εις τον δρόμον της Πατερικής ορολογίας.  Δεν αρνούμαι τίποτα, μας έδωσεν την ικανότηταν να γράψωμεν με λεπτομέρειαν όλην την Πατερικήν ορολογίαν… ».  (το σχετικό βίντεο που έχει αναρτηθεί στο διαδύκτιο τιτλοφορείται Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου - Γέρων Ιωσήφ, προβλήθηκε στην εκπομπή ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ του Καναλιού  4Ε.  Φυσικά και τούτο το βίντεο θα πρέπει να «κατεβεί», καθότι τα περί Πατερικής ορολογίας καταρίπτονται, με προεξάρχουσαν την πλάνη περί ζώντος και εμψύχου εμβρύου και τη συνεπακόλουθη αθώωση των εκτρώσεων πρίν τον τρίτον μήνα της κυήσεως )

Το ψαλλόμενον Απολυτίκιον του δ΄ ήχου στην Ακολουθίαν του Εσπερινού της Μεγάλης Πέμπτης, «Εξηγόρασας ημάς, εκ της κατάρας του νόμου, τω τιμίω σου Αίματι, τω Σταυρώ προσηλωθείς, και τη λόγχη κεντηθείς, την αθανασίαν επήγασας ανθρώποις˙ Σωτήρ ημών δόξα σοι», το του Αγίου Νικολάου του Καβάσιλα «…λύτρον έδωκε και έδησε τον ισχυρόν» (Περί της εν Χριστώ ζωής, Λόγος Α΄) και το του Αγίου Βασιλείου «Λύτρων υμίν χρεία προς το εις ελευθερίαν εξαιρεθήναι, ην αφηρέθητε νικηθέντες τη βία του διαβόλου, ος υποχειρίους υμάς λαβών, ου πρότερον της εαυτού τυρρανίδος αφίησι, πριν αν τινί λύτρω αξιολόγω πεισθείς ανταλλάξασθαι υμάς έληται» (Ομιλία εις ψαλμόν 48,3),  επακριβώς καταδεικνύουν την Ορθόδοξη θέση στο θέμα τούτο.  Παράκλησίς μας  λοιπόν θερμή να «κατεβεί» το βίντεο,  από το διαδύκτιο.

2 σχόλια:

 1. Σμφωνώ με τον Κύριο Χαραλάμπους.
  Να αποσυρθεί το βίντεο.
  Είναι θέσεις απαράδεκτες που δεν έχουν να κάνουν με την Ορθόδοξη Θεολογία.
  Ο συγκεκριμένος γέροντας που εύχομαι ο Άγιος Θεός να τον αναπαύσει
  έχει εκφράσει κατά καιρούς διάφορες θέσεις που δεν έχουν καμιά πατερική βάση.
  Δεν θέλω να επεκταθώ γιατί ως νέος φοιτητής που ήμουνα επισκέφθηκα πολλές φορές το μοναστήρι του και είχα προσωπικήν πείρα από όσα λέγω.
  Ενώνω κι εγώ τη φωνή μου με τον γράφοντα το πιο πάνω κείμενο με την παράκληση να κατεβεί το βίντεο από το διαδύκτιο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Συμφωνώ με τον άνθρωπο που έγραψε το πιο πάνω κείμενο.
  Να κατεβεί το βίντεο από το διαδύκτιο.
  Οι θέσεις αυτές είναι απαράδεκτες και δεν έχουν να κάνουν τίποτα με την Ορθόδοξη Θεολογία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

______________________________________ Αρχειοθήκη αναρτησεων ιστολογίου