Κυριακή, 29 Ιουνίου 2014

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ

  
Ἐπί τῇ Ἑορτῇ τῶν Ἁγίων ἐνδόξων, πανευφήμων καί Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 28ης Ἰουνίου, ἐνῷ τήν ἑπομένην, Κυριακήν, 29ην ἰδίου, προέστη τῆς ἐν αὐτῷ τελεσθείσης Πατριαρχικῆς Θείας Λειτουργίας, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου. 
Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρόδου κ. Κύριλλος. 
Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός καί Μύρων κ. Χρυσόστομος, Ἄρχοντες Ὀφικκιάλοι τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀδελφότητος «Παναγία ἡ Παμμακάριστος», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου αὐτῆς Ἐντιμολ. κ. Ὀδυσσέως Σασαγιάννη, Ἄρχοντος Πρωτεκδίκου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι πραγματοποιοῦν τό κατ’ἔτος προσκύνημα αὐτῶν εἰς τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν, ὅμιλος νέων ἐκ τῆς ὁμάδος «Π.Α.Σ. Γιάννενα», καθώς καί ἄλλοι προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. 
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου, καθ’ἥν ὡμίλησαν ὁ Ἐντιμολ. κ. Ὀδυσσεύς Σασαγιάννης καί ὁ Πατριάρχης. Τήν μεσημβρίαν τῆς ἰδίας, παρετέθη ὑπό τῆς Ἀδελφότητος τῶν ὀφφικιάλων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐπίσημον γεῦμα ἐν τῷ ἑστιατορίῳ Beyti. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Tόν Σεβ. Μητροπολίτην Ρόδου κ. Κύριλλον. 
-Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Παῦλον Ἰωσηφίδην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως. 
- Τόν Αἰδεσιμολ. Οἰκονόμον κ. Ἀντώνιον Παπανικολάου, Ὑπεύθυνον τοῦ ἐν Ἀθήναις Ἱδρύματος «Κιβωτός τοῦ Κόσμου», μεθ’ ὁμίλου νέων ἐξ αὐτοῦ. 
- Τήν Ὁσιωτ. Μοναχήν Χριστοδούλην, Ἡγουμένην τῆς Ἱ. Μονῆς Μεταμορφώσεως Χορτιάτου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως, μετά τῆς Ὁσιωτ. Μοναχῆς Εἰρήνης, ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτῆς, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Μενελάου Σουλτάνη, Ἱερορράπτου. 
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Νικόλαον Γαρουφαλίδην, Ἄρχοντα Μαΐστορα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Βασιλείου καί τοῦ ἐγγονοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀποστόλου Ἀτσαλάκη, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Μιλτιάδην Ζαχαριάδην, Ἄρχοντα Ἔκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Γεώργιον Βέρτ, Ἄρχοντα Ρεφερενδάριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Liliane de Vries καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Emil Sakız, ἐντεῦθεν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Ζόμπον, ἐκ Μονακό, μετά τῆς ἀναδόχου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Pamela Φλέσα, ἐξ Ἀθηνῶν. 
-Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Ρηνιώτην, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Παπαχρήστου, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Στυλιανόν Ὀκουμούσην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἄννης, ἐξ Αὐστραλίας. 
* * * 
 Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά: 
- Τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Ἀποστόλου Λαγοσπύρη, ἐκ τοῦ Ἱ. Κοιμητηριακοῦ Ναοῦ Θείας Μεταμορφώσεως Σισλῆ, τήν Πέμπτην, 26ην Ἰουνίου. 
- Τούς γάμους τοῦ ζεύγους Ἰσιδώρου Καρούση καί Μαρίας Τρουλλινοῦ, τελεσθέντας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τό Σάββατον, 28ην ἰδίου. Τούς νεονύμφους ηὐλόγησε καί ηὐχήθη πατρικῶς ὁ Πατριάρχης εἰς κατ’ ἰδίαν ἀκρόασιν. 
- Τό δοθέν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Hayri İnönü, Δημάρχου Σισλῆ, δεῖπνον (iftar), ἐν τῇ ὁμωνύμῳ πλατείᾳ, αὐθημερόν τό ἑσπέρας. 
- Τήν τελεσθεῖσαν, τήν Κυριακήν, 29ην ἰδίου, ἑορτήν τῶν Ἁγίων Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου, Ἀρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν καί τό ἐν συνεχείᾳ Μνημόσυνον, ἐν τῷ ἐν Σισλῇ φερωνύμῳ Κοιμητηριακῷ Παρεκκλησίῳ ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Παύλου Στεφάνοβικ-Σκυλίτση, Μ. Εὐεργέτου τοῦ Γένους. 
Ὁ Ἐξοχ. κ. Trajko Veljanovski, Πρόεδρος τῆς Βουλῆς τῆς FYROM, εἰς τά Πατριαρχεῖα 
Τήν μεσημβρίαν τοῦ Σαββάτου, 28ης Ἰουνίου, ὁ Ἐξοχ. κ. Trajko Veljanovski, Πρόεδρος τῆς Βουλῆς τῆς FYROM, συνοδευόμενος ὑπό ὁμίλου Ἐξοχ. Βουλευτῶν, τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Suzana καί τῆς Εὐγεν. Δρος κ. Zerrin Abaz, Γενικοῦ Προξένου ἐν τῇ Πόλει, καθώς καί συνεργατῶν αὐτοῦ, προσῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα καί ἔσχε συνάντησιν μετά τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ἐντός ἐγκαρδίου κλίματος. 
Πρό τῆς συναντήσεως μετά τοῦ Παναγιωτάτου ὁ Ἐξοχ. κ. Πρόεδρος προσεκύνησεν εἰς τόν Π. Πατριαρχικόν Ναόν, ἐνῷ ἀπεδόθησαν εἰς αὐτόν αἱ προσήκουσαι τιμαί.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

______________________________________ Αρχειοθήκη αναρτησεων ιστολογίου