Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2012

5Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ


Τήν Πέμπτην, 2αν /15ην Νοεμβρίου 2012, ἔλαβε χώραν ἡ 5η Συνάντησις τοῦ Συμβουλίου Θρησκευτικῶν Ἀρχηγῶν τοῦ Ἰσραήλ εἰς τήν πόλιν τῆς Χάϊφας καί εἰς τό ἐπί τοῦ Καρμηλίου ὄρους Κέντρον τῆς Κοινότητος τῶν Μπαχάϊ.

Τό Συμβούλιον τοῦτο ἱδρύθη τό 2007 ὑπό τοῦ Ὑπουργείου Θρησκευμάτων τοῦ κράτους τοῦ Ἰσραήλ καί οἱ μετέχοντες εἰς αὐτό θρησκευτικοί Ἀρχηγοί, οἱ ἐξασκοῦντες τό ποιμαντικόν ἔργον αὐτῶν ἐντός τῶν ὁρίων τοῦ κράτους τοῦ Ἰσραήλ, δεσμεύονται μέ τήν πίστιν εἰς τόν ἕνα Θεόν νά ὑπερασπίζωνται τό ὄνομα Αὐτοῦ ὡς καί τό ἀνθρώπινον πρόσωπον καί τήν θρησκευτικήν αὐτοῦ ἐλευθερίαν καί τά θρησκευτικά σεβάσματα ἑκάστης θρησκείας ἀπό πάσης προσβολῆς ἤ δυσφημήσεως λεκτικῆς καί ἀπό τῆς χρήσεως τῆς βίας, ἰδίᾳ τῆς ἐνεργουμένης  δῆθεν ἐν ὀνόματι τοῦ Θεοῦ καί νά διαπαιδαγωγοῦν διά τοῦ τρόπου τούτου τά ποίμνια αὐτῶν, συμβάλλοντες οὕτως εἰς τήν ἐπικράτησιν εἰρήνης καί δικαιοσύνης εἰς τό κράτος τοῦ Ἰσραήλ καί εἰς τόν κόσμον.

Οἱ θρησκευτικοί Ἀρχηγοί  οἱ μετέχοντες εἰς τό Συμβούλιον τοῦτο εἶναι τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ, τοῦ Χριστιανισμοῦ, τοῦ Ἰσλάμ, τῶν Δρούζων καί τῶν Μπαχάϊ.

Εἰς τήν ἐν λόγῳ 5ην Συνάντησιν τοῦ Συμβουλίου τούτου τήν διοργανουμένην ὑπό παραγόντων τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν καί Θρησκευμάτων τοῦ Ἰσραήλ κ. Μανσούρ Μπαχίτζ, κ. Γιακούμη Σαλάμε καί κ. Σεζάρ Μαρζῆε παρέστη ὡς προσκεκλημένος καί ὡμίλησεν ὁ Πρόεδρος τοῦ κράτους τοῦ Ἰσραήλ κ. Συμεών Πέρες. Τό θέμα τῆς Συναντήσεως ταύτης ἦτο «ἡ σπουδαιότης καί ἡ διαφύλαξις τῶν Ἁγίων Τόπων».

Ἄλλοι ὁμιληταί ἦσαν ἐκ τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ οἱ ραββῖνοι Σλόμο Ἀμάρ, Γιόνα Μέτγκερ καί Δαβίδ Ρόζεν, ἐκ τοῦ Ἰσλάμ ὁ δικαστής κ. Ἰγιάντ Ζαχάλκα καί ἐκ τῶν Δρούζων ὁ σεΐχης κ. Μουάφακ Ταρίφ.

Ἐξ ὀνόματος τῶν Χριστιανῶν Ἀρχηγῶν, παρόντων εἰς τήν συνάντησιν, ὡμίλησεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως Αὐτοῦ ἀγγλιστί: (ἴδε ἠλεκτρονικόν http://www.jp-newsgate.net/en/2012/11/15/2231/ ).Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.


ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ LINK: http://www.jp-newsgate.net/gr/2012/11/15/7160/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

______________________________________ Αρχειοθήκη αναρτησεων ιστολογίου